3 ជំហានងាយៗដើម្បីទទួលបានកម្ចី

 1. 1

  បំពេញពាក្យស្នើកម្ចី

  ចំណាយពេលត្រឹមតែ ៥ នាទី ដើម្បីបំពេញបែបបទពាក្យស្នើ។ បំពេញឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក រួចចុចលើពាក្យ «Apply now» ហើយធ្វើតាមការណែនាំទាំង ៤ ជំហាន ដោយមិនចាំបាច់មានឯកសារផ្សេងៗ។

 2. 2

  រង់ចាំទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូល

  ទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការអនុម័តិកម្ចី ក្នុងរយៈពេល 30 នាទី

 3. 3

  ទទួលកម្ចី

  ទទួលសាច់ប្រាក់នៅតាមទីតាំងផ្តល់សេវាទូទាត់ណាមួយនៅជិតលោកអ្នក ក្នុងរយៈពេល 2-3 ម៉ោង បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តិផ្តល់កម្ចី។